THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (HỌC KỲ I) NĂM HỌC 2015 – 2016

Tháng Chín 4, 2015 8:00 sáng
LỚP 8A
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ Văn (Phương) Toán (Ly) Văn (Phương) Hóa (Thu) Toán (Ly)
2 Văn (Phương) AN(Loan) Sử (Đức) Văn (Phương) Toán (Ly) MT (Tần)
3 Địa (Hà) Hoá (Thu) CN (Son) Toán (Ly) Anh (Bình) Văn (Phương)
4 Toán (Ly) Anh (Bình) TD (Quyết) TD (Quyết) GD (Tỉnh) Sử (Đức)
5 Sinh (Thục) CN (Son) Lý (Vinh) Anh (Bình) Sinh (Thục) SH (Phương)
LỚP 8B
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ Hóa (Thu) Hóa (Thu) Toán (Dung) Anh (Bình) Văn (Việt)
2 Toán (Dung) Sử (Đức) TD (Quyết) Văn (Việt) Sinh (Thục) Văn (Việt)
3 Văn (Việt) Toán (Dung) Lý (Vinh} Anh (Bình) TD (Quyết) MT (Tần)
4 Địa (Hà) AN (Loan) CN (Son) Sinh (Thục) Toán (Dung) Toán (Dung)
5 GD (Tỉnh) Anh (Bình) Sử (Đức) Văn (Việt) CN (Son) SH (Việt)
LỚP 8C
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ Văn (Huyền) TD (Quyết) Sử (Đức) Toán (Dung) Hóa (Thu)
2 Văn (Huyền) Toán (Dung) Lý (Vinh) Đia (Hà) TD (Quyết) Văn (Huyền)
3 Toán (Dung) GD (Tỉnh) Tin (Thêm) Sinh (Thục) Sinh (Thục) Văn (Huyền)
4 Hóa (Thu) Anh (Thái) Anh (Thái) Toán (Dung) CN (Son) MT (Tần)
5 Sử (Đức) AN (Loan) CN (Son) Anh (Thái) Tin (Thêm) SH (Huyền)