THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (HỌC KỲ I) NĂM HỌC 2015 – 2016

Tháng Chín 4, 2015 8:03 sáng
LỚP 9A
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ TD (Đại) Toán (Son) Anh (Bình) Toán (Son) Toán (Son)
2 Văn (Việt) Tin (Thêm) Sinh (Minh) Tin (Thêm) Sinh (Minh) Lý (Mông)
3 AN (Loan) Anh (Bình) Văn (Việt) Văn (Việt) Văn (Việt) Hóa (Thu)
4 Toán (Son) Lý (Mông) GD (Phương) TD (Đại) Văn (Việt) CN (Son)
5 Địa (Huyền) Sử (Thủy) Địa (Huyền) Hóa (Thu) SH (Son)
LỚP 9B
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ CN (Son) Văn (Thủy) Văn (Thủy) Toán (Vinh) Văn (Thủy)
2 Toán (Vinh) TD (Đại) GD (Phương) Văn (Thủy) Hóa (Thu) Toán (Vinh)
3 Văn (Thủy) Toán (Vinh) Địa (Huyền) TD (Đại) Địa (Huyền) Sinh (Minh)
4 Sinh (Minh) Tin (Thêm) Hóa (Thu) Anh (Thái) AN (Loan) Lý (Mông)
5 Sử (Yến) Anh (Thái) Lý (Mông) Tin (Thêm) SH (Minh)
LỚP 9C
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ Toán (Vinh) GD (Phương) TD (Đại) Lí (Mông) Toán (Vinh)
2 Văn (Thủy) Anh (Thái) Sử (Thủy) Sinh (Minh) Địa (Huyền) Hóa (Thu)
3 Hóa (Thu) Văn (Thủy) Văn (Thủy) Anh (Thái) Sinh (Minh) Văn (Thủy)
4 Toán (Vinh) TD (Đại) Lý (Mông) Tin (Thêm) Toán (Vinh) Văn (Thủy)
5 AN (Loan) Tin (Thêm) Địa (Huyền) CN (Sòi) SH (Thuỷ)