THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (HỌC KỲ I) NĂM HỌC 2015 – 2016

Tháng Chín 4, 2015 7:52 sáng
LỚP 7A
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ Văn (Tỉnh) GD (Việt) Địa (Huyền) Anh (Hiệp) Địa (Huyền)
2 Văn (Tỉnh) Sử (Thúy) Anh (Hiệp) TD (Quyết) CN (Hà) Toán (Son)
3 Toán (Son) Toán (Son) AN (Loan) Lý (Thu) Toán (Son) Văn (Tỉnh)
4 TD (Quyết) Anh (Hiệp) MT (Tần) Sinh (Minh) TCA (Bình) Văn (Tỉnh)
5 Sinh (Minh) CN (Hà) Sử (Thúy) Văn (Tỉnh) SH (Tỉnh)
LỚP 7B
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ Anh (Hiệp) Lý (Thu) Văn (Tỉnh) Toán (Ly) Sử (Phương)
2 Toán (Ly) TD (Quyết) AN (Loan) Văn (Tỉnh) Anh (Hiệp) Sinh (Minh)
3 Địa (Huyền) Toán (Ly) MT (Tần) TD (Quyết) Văn (Tỉnh) Địa (Huyền)
4 Văn (Tỉnh) Văn (Tỉnh) Toán (Ly) GD (Việt) CN (Hà) Toán (Ly)
5 CN (Hà) Sử (Phương) Anh (Hiệp) Sinh (Minh) SH (Huyền)
LỚP 7C
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ TD (Quyết) Anh (Hiêp) TD (Quyết) Sinh (Minh) Văn (Thúy)
2 Toán (Thêm) Anh (Hiệp) Toán (Thêm) Anh (Hiệp) Toán (Thêm) Văn (Thúy)
3 Sử (Phương) CN (Hà) Sinh (Minh) Toán (Thêm) Tin (Thêm) GD (Việt)
4 Văn (Thúy) Văn (Thúy) AN (Loan) Địa (Huyền) Địa (Huyền) Sử (Phương)
5 MT (Tần) Lý (Ly) Tin (Thêm) CN (Hà) SH (Thuý)
LỚP 7D
      Thứ
Tiết
2 3 4 5 6 7
1 CHÀO CỞ Văn (Thúy) Sinh (Minh) Văn (Thúy) TD (Quyết) Sinh (Minh)
2 Văn (Thúy) Toán (Ly) Toán (Ly) Văn (Thúy) Văn (Thúy) Lí (Ly)
3 MT (Tần) Anh (Hiệp) TD (Quyết) Địa (Huyền) Toán (Ly) Toán (Ly)
4 GD (Việt) Sử (Phương) Anh (Hiệp) Toán (Ly) CN (Đại) Đia (Huyền)
5 Sử (Phương) CN (Đại) AN (Loan) Anh (Hiệp) SH (Tần)